Bảng giá đất Vĩnh Phúc mới nhất 2019

 Khung giá đất Vĩnh Phúc

 Thành phố Vĩnh Yên
1 Khung giá đất Thành phố Vĩnh Yên năm 2014
1 Khung giá đất T.P Vĩnh Yên năm 2008
1 Khung giá đất T.P Vĩnh Yên năm 2011
1 Khung giá đất T.P Vĩnh Yên năm 2012
1 Khung giá đất T.P Vĩnh Yên năm 2013
 Thị xã Phúc Yên
1 Khung giá đất Thị xã Phúc Yên năm 2014
1 Khung giá đất Thị xã Phúc Yên năm 2008
1 Khung giá đất Thị xã Phúc Yên năm 2011
1 Khung giá đất Thị xã Phúc Yên năm 2012
1 Khung giá đất Thị xã Phúc Yên năm 2013
 Huyện Bình Xuyên
1 Khung giá đất huyện Bình Xuyên năm 2014
1 Khung giá đất huyện Bình Xuyên năm 2008
1 Khung giá đất huyện Bình Xuyên năm 2011
1 Khung giá đất huyện Bình Xuyên năm 2012
1 Khung giá đất huyện Bình Xuyên năm 2013
 Huyện Tam Dương
1 Khung giá đất huyện Tam Dương năm 2014
1 Khung giá đất huyện Tam Dương năm 2008
1 Khung giá đất huyện Tam Dương năm 2011
1 Khung giá đất huyện Tam Dương năm 2012
1 Khung giá đất huyện Tam Dương năm 2013
 Huyện Tam Đảo
1 Khung giá đất huyện Tam Đảo năm 2014
1 Khung giá đất huyện Tam Đảo năm 2008
1 Khung giá đất huyện Tam Đảo năm 2011
1 Khung giá đất huyện Tam Đảo năm 2012
1 Khung giá đất huyện Tam Đảo năm 2013
 Huyện Vĩnh Tường
1 Khung giá đất huyện Vĩnh Tường năm 2014
1 Khung giá đất huyện Vĩnh Tường năm 2008
1 Khung giá đất huyện Vĩnh Tường năm 2011
1 Khung giá đất huyện Vĩnh Tường năm 2012
1 Khung giá đất huyện Vĩnh Tường năm 2013
 Huyện Yên Lạc
1 Khung giá đất huyện Yên Lạc năm 2014
1 Khung giá đất huyện Yên Lạc năm 2008
1 Khung giá đất huyện Yên Lạc năm 2011
1 Khung giá đất huyện Yên Lạc năm 2012
1 Khung giá đất huyện Yên Lạc năm 2013
 Huyện Lập Thạch
1 Khung giá đất huyện Lập Thạch năm 2014
1 Khung giá đất huyện Lập Thạch năm 2008
1 Khung giá đất huyện Lập Thạch năm 2011
1 Khung giá đất huyện Lập Thạch năm 2012
1 Khung giá đất huyện Lập Thạch năm 2013
 Huyện Sông Lô
1 Khung giá đất huyện Sông Lô năm 2014
1 Khung giá đất huyện Sông Lô năm 2011
1 Khung giá đất huyện Sông Lô năm 2012
1 Khung giá đất huyện Sông Lô năm 2013
 Tỉnh Vĩnh Phúc
1 Quyết định Về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2015-2019
1 NGHỊ QUYẾT Thông qua bảng giá đất 5 năm 2015 – 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
1 Khung giá đất sản xuất kinh doanh năm 2014
1 Khung giá đất 2009
1 Khung giá đất 2010

Nguồn: http://tnmtvinhphuc.gov.vn/index.php/vi/giadat/