Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc đến 2030 và tầm nhìn 2050

Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc Đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
Chi tiết quyết định:

https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/Convert/quyhoach/KinhTeXaHoiTinh/Lists/VanBan/View_Detail.aspx?ItemID=4

 

Có thể bạn quan tâm